56 lat na rynku

Kataster nieruchomości, bazy danych BDOT i GESUT

• konwersja baz danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego • opracowanie baz danych GESUT i BDOT500 • modernizacja i odnowienie ewidencji gruntów i budynków • zakładanie ewidencji budynków i lokali • przekształcenie istniejącej ewidencji gruntów do postaci numerycznej • klasyfikacja gleboznawcza gruntów • przygotowywanie danych ka...

2010-07-18

Mapy do celów projektowych

• przekształcenie mapy zasadniczej do postaci numerycznej • numeryczny model terenu 3D • mapy do opracowania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego • bazy danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu -GESUT- wg Instrukcji GUGiK  G-7 • geodezyjne opracowanie dokumentacji projektowej sieci uzbrojenia terenu do uzgodnienia przez Z...

2010-07-18

Dokumentacja geodezyjna i formalno-prawna nieruchomości

• wznowienie granic, odtwarzanie położenia znaków granicznych, stabilizacja punktów granicznych w terenie • rozgraniczenia nieruchomości • mapy z projektem podziału nieruchomości • mapy do celów sądowych m. in. do zasiedzenia, zniesienia współwłasności • badania hipoteczne, odpisy z ksiąg wieczystych • wyrysy i wypisy z ewidencji grun...

2010-07-18

Kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji:

• mapy do celów projektowych z numerycznym modelem terenu • numeryczne opracowanie dokumentacji projektowej • osnowy geodezyjne d/c realizacji inwestycji • tyczenie obiektów liniowych, dróg, obiektów mostowych i kubatorowych • obsługa geodezyjna prac budowlanych i montażowych • inwentaryzacja powykonawcza obiektów z kontrolą zgodności wyko...

2010-07-18

Prowadzenie kursów szkoleniowych

• podstawy obsługi komputera i wprowadzenie do systemu Windows • program EWMAPA • program GEO-MAP • program EWOPIS • program EGB • program REJENT • program BANK OSNÓW • program SESUT • program AutoCAD • programy WinKalk i MikroMapa • podstawowy pakiet biurowy Word, Excel, Access.

2010-12-16

Usługi reprodukcyjne

• plotowanie, rysunków rastrowych, wektorowych w formatach A4 - A0 • skanowanie monochromatyczne i kolorowe A4 - A0 • obróbka obrazów w zakresie poprawy jakości itp. • kalibracja map • kserowanie, montaż, powiększenia • odbitki ozalidowe • archiwizacja dokumentów - wg uzgodnień z klientem

2010-12-16