56 lat na rynku

Mapy do celów projektowych

• przekształcenie mapy zasadniczej do postaci numerycznej
• numeryczny model terenu 3D
• mapy do opracowania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego
• bazy danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu -GESUT- wg Instrukcji GUGiK  G-7
• geodezyjne opracowanie dokumentacji projektowej sieci uzbrojenia terenu do uzgodnienia przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP)
• mapy do celów projektowych dla dróg i linii kolejowych
• mapy sytuacyjno - wysokościowe dla linii energetycznych, gazociągów przesyłowych
• mapy terenów przemysłowych
• mapy tematyczne

• geodezyjna inwentaryzacja zieleni